स्पेयर पार्ट सूची

HSC Machinery Co., LTD द्वारा प्रस्ताव गरिएका सबै भागहरू HSC Machinery Co., LTD द्वारा वा यसको लागि निर्मित हुन्।र मूल उपकरण निर्माता द्वारा वा लागि होइन।देखाइएको भाग नम्बरहरू जुन मूल उपकरण निर्माताको हो, यदि कुनै हो भने, सन्दर्भ उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ।HSC Machinery Co., LTD कुनै पनि मौलिक उपकरण निर्मातासँग कुनै सम्बद्धता नभएको गुणस्तर प्रतिस्थापन पार्ट्सको एक स्वतन्त्र आपूर्तिकर्ता हो।

 • KHS मेशिन स्पेयर पार्ट
 • सिडेल मेसिनहरू स्पेयर पार्ट
 • H23505010141 ५०१८६१७१ H20233021161 ५०३७७६९० ५०३७६१६४ ९४१३१९५७ ५०३७६२१२ H23504010804
  0820900002 ५०१८६३९७ H20233033773 ५०३७९१५८ ५०३८०५७७ ३०१०२१२४००५० ५०३८४०८१ १३४८०६०२१०५३
  ३०१०२४०३२१४० ५०१८७५४३ H29205010122 ५०३८१७९३ ९४१७१७१४ ५०३६५१४० ५०३७४९६३ १३४८०६०२१०५१
  ३०१०२४०३२४४० ९४०९९१६७ H29205010141 ५०३७७६८६ ९४१५१५३१ ५०३७२०१४ ५०३६३०५९ १३४८०६०२१०५१
  X58803072 ९४०९९३५७ H29205010451 ५०३७४४७५ H29233010131 ९४१३१९५५ ५०३६९१८३ ९४१२९०५६
  58811919S006 ९४११२३१३ X58899797 ९४१५१५९१ ३०१०२४०८२१५० ५०१८३१४६ ५०२०५६२३ ९४१५६५०६
  ११२९०२१६१४५१ ९४१२९६५१ X58899767 ९४१५१५९१ X58811410 95070048 C50372279 ९४१८९३०६
  1010044 ९४१३८४३० X58899763 ०९०००१८१९४ X58899781 ५०३८०६९८ ५०३७९१५१ ९४१८९३०५
  ३०१०२४०१०५२० ९४१५०५२७ X59999203 ३०१०२२०२१७५० 58811101s12 ३०१०२४०१२२८० ५०३८०७४५ ५०१८७५४४
  ३०१०२४०११११८० ९४१५०५५४ X58876091 ०९००९९११८० H20233081811 ३०१०२४०१०३४० ५०३७३६०५ 5707686S005
  ३०१०२४०१११९९० ९४१५०५५५ X58899731 १८००६७४४८० X58899442 ५०३७३४४१ ५०३८०६६२ ३०१०२४१९००५०
  ३०१०२४०१२७४० ९४१५०८२४ x58876274 95340253 H29233010281 ५०३७५०५७ ५०२१३८७५ X57099811
  ३०१०२४०१२८२० ९४१५०८६९ X58899707 ९४१६२३५८ X44260054 ५०१८८२१० ९४१४१६४७ ३०१०२४०१६०९०
  ३०१०२४०१२८५० ९४१५०८७२ X58899715 ५०३८५९३६ ४४२६००५६S००२ ३०१०२४०१३६९० ५०३६००८३ 301104826030
  ३०१०२४०३९८५० ९४१५०८७३ X58899723 ५०३८०९७२ ४४२६००५६S००१ ९४१३८४२५ ९४०९९०६० ४४२९९५५८S००३
  ३०१०२४०८२३३० ९४१५०८७८ ५०१९२०६५ ५०३७२२०९ ५०३७२६९२ ५०३७४९८३ 94099050 X58803192
  ३०१०२४३२७८०५ ९४१५०८९६ ५०२३२८६९ ९४१६५६७६ 1001723 95140899 301104207160 X58803153
  ३०१०२४३२८४०५ ९४१५१५०५ ५०३६३०१५ ९४१५९६१७ ९४१३१८०३ ९४१५०९०६ ३०१०२१२१०२५० ३०१०२६०१२१४०
  301104220740 ९४१५२३७४ ५०३७०३१५ ५०३७८६०१ 95070045 ५०३६९६०० ५०१७९५३७ २८१०५०१२४४०१४
  ३०१११०४८२९६०० ९४१५४९४१ ५०३७३४३९ २०५५७८३६ ५०१८९१९० ९४१५१९८७ ९४०९९३८० 2810501934014
  ४४२३५१२४८००१ ९४१५५२४९ ५०३७३४४० 301104826680 94151140 ९४१५१९८८ ५०३७९७२२ 2810501046024
  ४४२३५१२४S001 ९४१५५५१६ ५०३७३४६६ ३०१०२१२१०६५० ३०१०२१२२००७० ५०१९१२१६ ५०१८८४०७ x58811085
  ४४२९९८०२S००२ ९४१६३२२५ ५०३७३६४२ ५०३८०७६० 95350194 ५०३६४३६९ ५०३७८१५२ 94181000
  ५०१८०४२३ 95140632 ५०३७७६८७ ३०१०२१२१०९११ ३०१०२१२४०३७० ५०३८५८८७ ५०३७८२५८ ०१८१८५६
  ५०१८०९४६ 95340166 ५०३७७६८८ ५०३७८१५३ ५०३७१९९१ ५०३७४९८८ ५०३७८३३० 95201862
  ५०३७४८२० ५०३७४८०० ५०३७७६८९ ९५१३९७२१ ५०१७६१३० ५०३७४९८९ ५०३७३६८९ x58876199
  ५०३७६२१६ ५०२४९५२८ 301104201560 94150354 ५०३७२०६३ ५०३७७८१६ H23505010441 ३०१०२२०२३९६०
  h20233021161 H20433011181 H29233010231 x58803159 x58803191 h29205010152 h29233010061 X58899769
  H23504010661 X58811410 H23515012241 ३५०५१९४५S007  
   
  ४४२९९५५०S००१ H23504010123 H23515011241 ३०१०२४०३९४५०
  H23504010804 X58899763 ३०१०२४०१२१५० H20233021161 ४४२९९५५०S००२ H23504010031 H23515011251 H23515010601
  ३०११३२१७१५२० ३०१०२४०३९८५० H23515011361 35051946S009 ३०१०२४०१२२५० ३०११३४२५०६०० ३०११३२१५०७४० H20533021044
  ३०११३४२५०५१० H23515011261 H23515011351 ३०१०२४०१२०८० H23505010141 ३०११३३१००७८० H23515011291 ३०१०२४०३९४८०
  H23504010881 ३०१०२४०१२९७० H23515011331 X05215880 ४४४१५०४७S001      
  H23505010431 H23515011271 ३०१०२४०१०४७० X44250135 ४४४१५०४७S००२      
  H23505010441 H23515011302 H23515011321 X44250111 ४४४१५०४७S003      
  H23505010031 ३०१०२४०३११०० ३०१०२२०२०७७० 301104471670 ४४४१५०४७S००४      
  H23505010393 H23514011225 H23515010731 X44250075 ४४४१५०४७S००५      
  H23505010491 H23514011242 ३०१०२१२१३०३० X44250076L ४४४१५०४७S००६      
  H23505010511 ३०१०२४०१०९९० ३०१०२६०१२५६३ 301104801490 ४४४१५०४७S००७      
  H23505010123 H23514010142 X58899781 X58881543 ४४४१५००४S००१      
  H23505010131 ३०१०२२०२२६५० H29233014371 H20233033773 ४४४१५००४S००२      
  ३०१०२२०२४०३० H23514010952 H23515010131 ३०१०२४०१२०४० ४४४१५००४S००३      
  ३०११३२३२१८२० ३०१०२२०२२६७० H23541010341 H20233076195 ४४४१५००४S००४      
  ३०११०४८२३३३० H23514010211 ३०११३३१२०२२० ३०१०२४०१३०३० ४४४१५००४S००५      
  ३०१०२४०१०९९० ३०१०२१२१३४७० H23515012233 H20433028371 ४४४१५००४S००६      
  ३०१०२४०१२२५० ३०१०२२०२४४६० H20405010171 H20233013522 ४४४१५००४S००७      
  H23505010301 H23515011381 H20205017481 ३०१०२६०१२१४०        
  ३०११३७२७३१२० ३०१०२४०१२८५० ३०१०२४०३९९०० H20533012861        
  ३०११३३१३००३० H23515011371 ३०१०२१२१०६८० H20233035011        
  H23505010343 ३०११३३१००९६० ३०१०२४०१२२०० 301022020980        
  H23505010321 ३०११३४२३०१५० H20205012711 ३०१०२४०३९८५०        
  H23515011221 H23515010221 H20405010112 ३०१०२४०३९७३०        
  ३०१०२६०१२१४० H23514011156 ३०१०२४०१२२५० ३०१०२४५२१२५०        
  301022020980 ३०१०२४०१२६९० H20205017541 301104206060        
  35051943S011 ३०१०२२०२३९६० H20631011171 ३०१०२४०३९६९०        
  H20405010161 H20433010364 301104206420 X58881588        
  H20405012481 ३०१०२४१९००५० ३०११०४२२२५३०          
  H20205017441 ३०१०२२०२२२८० 301104220440          
  H20405010181 H20433014641 301104208030          
 • ०१११५५२९१०४ ०१०७३३३२७० ०११२४२२९१०३ ०११३१९४३६०१ 01111316301 01072508201 ०१११०३२९८०१ 00000001758 ०११२७१७७४०१ ०४३२३३८४६०१ 1072735102 १५१०५
  ०१११७२३९१०१ 00000103098 00000000111 ०१०७२३२०७०३ ०११११३१६२०१ ०१०७२५०८१०१ 00000000336 Z00000000SEV272 ०१११६६६३५०२ ०४३००९००६०२ १०७३३२६४०४ १०५२१
  ०११२४१७२२०१ 00000002248 00000022777 ०१०७१५५२८०२ सन् १८८१ 00000020077 ०११२४५२६३०५ 99000879429 ०११३६३३८८०१ १११५२६६७०१ सन् १८६७
  ०११४०३२९८०१ ०११२७३९१००१ ०११२२१०४२०१ ०१०७१५५२८०१ 1074402602 00000053168 ०१०७४३६०४०३ S99000553339 ०१०६९९५२००१ १०७३१६९८०१ ११३०८९५६०१
  ०११२५०६६४०५ ०११२५२३२९०१ ०११५०३९८२०१ ०११३१९४३५०१ २७९६७ 00000116500 ०१०६९६४९३०२ 99000407027 ५३१६८ 1072804801 १३३१९
  00000027967 ०११३१९३५६०२ ००००००१६३०६९ ०१०७३३३५३०३ 1071607902 ०११२४२४७४०१ ०१०७४६०८९०१ 99000725191 1060703400 १०७४३६२५०१ 100594
  99000402272 99000426369 ००००००१५९३८५ ०११३१३२८००१ 1071609302 ०११२४२४७५०१ ०१११४९७३४०४ ११२५२३२९०१ १०६९६५५७०१ १०७४३६४४०२ १०९०९७
  99000402272 00000117735 ००००००१५९३८४ ०११३१३२२९१०१ १५११३ ०११२४०४१५०१ ०१०७२७४६००४ 99000402272 १०७३४३२६०२ १३२१४ ११३३३५४५०१
  99000407027 ०११२५४८०४०१ SP24065SP23601 ०११३७७५७१०४ १०६७१३९८०१ ०११२४०४०१०१ ०१०७२७४६००३ ०११३६५६२४०१ 9900076488 1073046602 ११२४१७२२०१
  99000446167 00000101736 00000119116 ०११२८६३०२०१ १६०० ०११२५४८०४० 01069471603BG 00000001153 99000413939 1073046801 ११५७४७
  ०१९९५२५७१०१ 99000537125 ०१०७४१२४००८ ०१०६९८२२२०३ ०१०७२५०८३०२ ०११२३९७३८०३ 00000163068 ०११३१९४३४०१ 99000076502 1073046702 ११५७४५
  00000106048 99000058000 ०१००२३८४३०१ ०१०६९८२७१०३ 1072508403 ०११३६८६७१०१ 00000114673 ०१०७३२३५५०३ १११२२६२४०१ 1072804801 ११२४१७०९०५
  99000463761 ११२५२०३२०२ ०११२४३५२३०१ ०१०३४९७०५०० ११४६५७ ०११२६६६६६०३ ०११४६८४०४०२ ०१०७४२९०५०४ २२४८ १५९५ १३३८७
  १३१९ ११३९९९९४०२ ११३७४०९२०२ १०७१५५२२०२ 1072500602 २५१ ११३९९९९३०२ ११२८६३०२०१ १०७४५९३८०१ १४६८६ ११२४२०९२०२
  १५६१ १५१०९ ११४०७ ०१०९१५२६२०० ०१०८६५३३०१ १११५३४८६०१ 1072594602 १०१३५८ १०८०६१ १०७३२३५५०३ 1072804901 १५११७
  १०७१७४२८०३ ११२८८३५३०३ १३१६८ १०७३६४४७०१ १११५३४८७०१ १०७२५९४७०१ 35746 ११३१४४४६०१ 1072320703 १०७१४३८२०२ ३४९
  १०७१२७४२७०२ ११३५५४८१०१ ११२६९३३३०१ 1074257202 99000772588 ०१०७३६६८४०२ ०१०७३६६८४०३ 35741 99000038122 १०७३३३५३०३ ०१११६४२९२०३ ०११२४५२६३०५ ११२४२३३५०३
  १०६९६५१३०२ ११२८८९६५०१ १३८२३५ 1074257203 1072514203 ८४८४७ ११३४७३०२०१ ११३१४३१५०१ १०७१५५२८०१ १११६४२९३०४ ११३०४८८९०२
  १०७२७३३९०१ 1100020041 ११२४२२९१०३ 13992 १११५३४८७०१ ८३७५७ ११२४४८५३०१ ११३१४२८२०१ १०६२१९८८०० २५१ १२६९९
  १०७२७८२२०२ ११३४२७२००१ ११२५०३७६०१ ३३६ १०६६५४८९०६ 1072594202 01125369204 01124201004 ११२८९८३८०५ १०७१५५२७०२ 01073219501 99000418903 ११३१३२६००१
  १७६४ १५११५ ५३०७० ३५४ १०७१८४०९०१ 1072735202 ११३१९६९३०१ 1074360302 ९२८ 1002384301 ११३१३२३३०१
  १०७१८२३४०३ ११२५४६२५०३ १००५२१८००१ ३६५ १०६९८३८५०१ १०७१८६६१०३ ११३१३०९३०२ 99000038122 1071554202 1008675000 १९५
  १०७१८६५२०२ ११३२७८१००१ ११२५८१४५०१ १०७३३३२५०२ 01065032905 01112108301 ०१०७१४३७९०८ ०१०७१४३७९०७ ११२४८७२८०२ ११२९९९१२०१ 1073307402 1008751900 १३०२१७
  ११२५८१४६०१ १०७३३३२७०१ १०६९१८२६०१ ६०३ ११३१३०९४०२ २३६४८ १०६९२१५८०३ 1008700400 1091518000 १०७१५५३५०८ १०९८०८९३००
  ८२९८२ १०७३३३२६०१ १०६९८४६००१ १०७१४३७३०२ ११२४२४७५०१ ११२२१०४२०१ १०७३३३५१०१ 1008700500 ११२९१२५५०३ १०७१५५३४०३ 1098001600
  1130770701 1074290504 १०७११४८४०१ १०६९६३६२०२ ११२४२४७४०१ १०७३३३५००५ १०७१९०८५०१ 1008700600 ११३११२८००३ १११४७०२३०३ १०६९६३७१०१
  ८६५०७ 1074290601   १२१७८ ११२४८५४८०२ 1073307402 १०६४४३९९०१ 1008829600 ११३४७२३६०१ ११२२४८४८०४ १०७२३३६७०१
  १०७३३३५१०१ 1708 १७५८ १११४३९९८०१ ११२४८१७३०१ 1073311702 १७२२ 1008829700 ११३०३४७१०१ ११२२४७८२०४ १०६९६३६८०१
  1060703400 १७२३ १०२०६८ ०१११६४२९९०३ ११२५२३२९०१ १०७१५५२८०१ १०४२९४ 1008723100 १२५२७ २०१५४ १७७१६
  १५११७ १०५० २०७६२ ०१११६४२९८०३ ०१११६४२९८०४ ११०४१ ११३१९४३४०१ १०६०४८ 1008723200 ११३६३३८८०१ 20077 १७९८६
  १११ १३२८ २०६१७ ०११२४४५९००२ ०१११६४२९७०१ १०३२३०४६०२ 1074257202 १०४२९२ २३७११   ११२४३१०५०२ १०९१६९५१०१
  1060256900 १०७४१२४००३ ८७००७ १११७२३१५०१ ११३१३६९८०१ १०७३६४४७०१ ०१०६९६५३८०५ ०१०६९६५३८०८ १०१४८७ ११३१४२९००२ १०७४५९३८०१ १०९१५१९५००
  1060902100 १०७४१६२७०१ १२५३३ १११४८७६३०१ १०८८५४ 1074290504 ५३०६३ 01008658100 01008658200   १०७१५५२२०२ 01073778008 01111190010 01073778005
  १०६२१९८३०० 1072783702 १२००३ 1074101801 ११३०३६९८०१ १०७३३३२५०२ 00000137106 00000148426 २७२७० ११९११६ १३००९ १०७२५१३१०३
  ११२४४१०१०१ १०७३३२६००२ ११२४०४२९०३ १०३३४९९३०१ ११३१९३५६०२ १०७३३३२६०१ ६०४ 1008724001 १४३६३ १०७३४३२६०४ १०७२५१३००३
  1124410002 १०७३३२६४०३ 1002384301 १११५००६७०१ ११३१३२९१०१ १०७३३३२७०१ १०६९६५८००२   ११२८६३१००१ २२४८ १०७३३१८००१
  १०७१५५२७०२ १०७१८५३६०२ १०२६९५५००१ १७५८ ११३१३२८००१ 13992 99000011643 १२६९१५ ११२४२९४९०३ १३४०८ १०७२५१३४०२
  1071554202 १६११२२१६५२ ११२६९५५७०१ ८७००७ ११३२३०४८०४ ११६५०० 1069657501 १०३८४५ ११२८६५७३०१ १४१०९ 1073769208
  १०६९२१५७०४ १६११२२१६५६ ११२६९५७९०१ २०७६२ ११३०२५९२०२ ३५४ ५१८४४ 9900052799 ३१० ११७७३५ ०१०७१५२८७०३ ०१०७१५२८७०२
  ११३१९४३६०१ १११९१५०४०१ ११२६९५८३०१ २०६१७ ११३२२२०९०३ ११२७१९०९०१ 99000011655 9900076488 ११२४४६८००२ ११३०६६१५०२ १०७१५२८९०३
  ११३१९४३५०१ १११६८०९७०२ ११२४०४२६०२ ८५५०८ ११३२२९८९०४ ११२७१९०५०१ 99000011755 99000399328 ११३७६६२८०१ ११३१३२४००१ १११५११७४०१
  १०७३६४४७०१ ३१० 99000080288 ०१०७१८५३६०२ ०१०७१८५३२०४ ०१०७१८५३६०२ ११३२३०४२०४ ११५८५ ११२६८५९९१२ ९३६८३ १०६०४८ १८८० १११५११७००२
  ११२३४२९७०१ १०६९६५३९०१ १३१९०६ ५२९१७ १३३६७ १०६९७४३००२ २०८४६ ९३२९८ १०४२९५ १११७२३१५०१ १०७२८४३१०१
  1132030701 १०६९६५८१०१ ११३१८६१६०१ ५१४८० 13111 १४७५० १०७३६७९१०२ ९३२९७ 1074749703 १०७१६१३८०१ ०१०२७४६०३ ०००००१३५५०१
  ११२६४३०२०१ १०४२९५ ११३१८६०८०१ ५३०६५ ११३१८२८९०१ ८२२५९ 1005347402 ११११४०२७०२ 00000020111 01122104201 ०१०७३७८२२०३ ०१०७३७८२२०२ 99000051536
  ५३०७० १०३८३४   00000103298 00000103098 १३००९ १०६९२१५६०२ 1008640000 01071859004 01073770002 २०८२० ११३३२३९९०१ ०१०७३७७३८०५ ०१०७३७७३८०४
  ११२५८४३४०४ १०७२७९७००१ १२६९१५ १०६८६१२५०१ ११२५२०३१०१ १०६९२१५५०१ 1008703401 ९२०५० ०१०७१५५३२०५ ०१०७१५५३२०६ ११३३२३९८०१ ११०२
  १०७१५५३६०८ १०७२३३६७०१ १०७१४२५१०२ ०१११३६८९१०२-१ 113449110 १०६९२१५३०३ 1008707801 ९३४२० १०६९६४९३०२ १०७३७८२५०२ १३३४४
  ११२४६८१४०१ ०१०७१४२५१०२-१ ११२९१२२९०१ १०६९२१५४०२ 1073854802 १५१२० १४०९० २६६८२६३०१ १०६९६५५६०३ ११२४४५९००४ १०७१६१३६०१
  २३७०७ ३०५३० ११२४०७०८०१ ११०१७ ८३९८४ १०७१५२७३०१ १०१७६८ ३३६ १०६९६५५६०२ १११४८७६३०१ 01127859501 01118702801 01127837701 00000001811
  २३७०९ 1002131802 ११२४२२६५०१ १७२२ ५२२५० १०७१५२७२०१ ९२७१७ ११२७८३८४०१ 1124451103 ११२४१५१८०३ 40
  २०८४१ २०८४१ ११६०७ 1708 १०६९४७१६०३ ११२६७३७१०२ १०६९८३९४०१ ११२४०५ ११२४४६४२०४ ५३०७० १०९८००९३००
  २३७१२ २३७०७ ११२९१४९८०१ १७२३ १०६९८४१८०२ 13047 १०६९८३९५०१ १३१३९ १११६४२९८०४ १३३३७ ११२४४५१००५
  २३७११ २३७०८ ११२९१०२१०३ १०५० १११४३७२३०४ ९२०६० १०६९६५५५०१ १७६६ १११४६०३१०२ 1074360701 १०६९८४२००१
  १०१४८७ २३७०९ १०६८२५ १३२८ 9900003564 ३०४९३ १०६९६४९४०३ १७५६ 1071440902 १३३६७ १०३९१८
  ११२८१८४००१ २३७१२ 1134491101 ११२६८०५२०४ 99000402553 990000402557 00000030372 00000102589 १०६९६४९५०४ 1071440805 1074360401 १९५ 00000001153 01136562401
  ११२३९९७२०२ ९३२२४ 99000011688 १०३१२३ 99000038122 01115529102 १०७१९६२१०१ १०६९६४९६०१ 1071440804 1074360201 ३६५ १११५००६७०१
  १०६६४८ ९३३२१ 1074608901 १०७२५०१२०१ 1074360302 01072501103 01072501104 ३२१० ०१०६३६२०६०० ०१०७३६७३३०१ 1074360101 १११६०२२६०१ ११२६७३६३०३
  १०१३८३ ९३७५१ 1074671001 १५११७ 1074360301 1072505402 १८८० ११३३८७३८०२ 99000076488 ११२४०४१९०२ ११३०६४७७०१
  ११२४१०७५०२ ९३७७५ 1074772803 107409701 १०७४६६१५०१ ११२५५२९५०१ ११८४१४ ८३७५७ ११२४६९१७०१ ११२५५२९२०१ ११२६७३६५०२
  ९२०६० ९२५०४ १०७४६१२८०१ १११६२९५३०१ 13031 १०८८४८ १०८८४४ १०९८७० ११२४०३१७०२ ९३४२० ११२३९४५४०२
  ११२४१६८१०१ ९३१६७ १०७१५२८९२३ 1074671502 १२०३१ १०८८४९ ९४१०८ ०११२३७८३८०२ ०११२४०३१८०२ ९२०५० सन् १८६९ १०३०९८
  ९३४२० ९४१०५ 1074200601 १०७१६१३५०५ १०६० १०६९६५५९०१ ४३९ 1062523000 1060902100 1072474602 १०६९८२४४०१
  ११२४७८९००१ ९४१०६ १११५३५२४०१ १००५२९९१०० ११३८ १०६९८२२२०३ ३५२ ३४९ १५१०५ १०६५२८९२०० १०९८००८३०१
  ११२४१४९५०२ ९४१०७ २२७७७ १२१३ १०६९८२७१०३ १०९१६७३१०१ १०७१६०७२१० १०४६ १०७४३१२९०३ 99001403559 1074360003
  १०७१८५८४०१ ९४१०८ १११५५२४९१०४ ९२८७४ १०७१८५८३०१ 1071606202 ११२३९९५६०१ ११११४०२५०२ १११७१६६४०१ 1074743703 १०७१८५८१०१
  १११७१६६३०१ १०६२१९८३०० ११११४०२९०२ १५१९४ १११ 1069841102 1604 १०६९२१५७०४ ५६४ 1071609203 ०१०७३७४७३०३ ०१०६९१२२००२
  ५६३ २०८४६